1-MARAM GOPALREDDY-GOPAMMA

09/05/2013 02:23

Sri MARAM GOPAL REDDY-Smt GOPAMMA.

GOTHRAM-"MAHARAJULA".

                SONS                                                                                                                      DAUGHTERS[5]

VENKAT REDDY -RADHAMMA                                                         SATHAMMA-KUNDURU RAMACHANDRA REDDY (KODAKANDLA)

PAPIREDDY-LAKSHAMMA                                                                 MANIKYAMMA-CHAMALA VENKAT REDDY (RAMAGIRI)

SATYANARAYANAREDDY -VASUMATHI DEVI                                           YASHODA- GADE GOPAL REDDY (CHILAMCHERLA)

SHEKAR REDDY - SHAKUNTHALA                                                          ANASUYAMMA -NAGIREDDY GOPAL REDDY(HIMAMPeTA)

GOPALREDDY  - SUGUNA DEVI                                                             AHALYA - CHAMALA SRINIVAS REDDY (RAMAGIRI)

NARAYANAREDDY - HEMALATHA