7 MARAM NARAYANA REDDY-HEMALATHA

09/05/2013 06:50

Late NARAYANA REDDY- HEMALATHA

SONS[1]                                                        DAUGHTERS[3]

ASHOK REDDY-KAVITHA                             JHANSI-SINGIREDDY PRABOD REDDY (MEHBOOBNAGAR DIST)

                                                                     LAXMI-KANDI HARSHAVARDHAN REDDY

                                                                     MANJU-MEREDDY NARSIMHA REDDY